info@lokhitnews24.com

+91 9834-245-768 ,+91 7498-013-725

Get in Touch

पत्ता:-
लोकहित News24
प्लॉट नंबर-222,
सुयोगनगर, रिंग रोड,
नागपूर-440015
( इंद्रायणी टीव्हीएस शोरूम मागे)

lokhitb@gmail.com

मोबाईल- 7498 013 725